Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem
 
Gedurende het hele schooljaar worden er diverse methodegebonden en CITO-toetsen afgenomen. Alle observaties en toetsen bij elkaar vormen het Leerling Volg Systeem (LVS). In het  LVS worden alle observaties en toetsen verzameld en vastgelegd. We gebruiken hiervoor een digitaal systeem dat ParnasSys heet. De toetsen die we gebruiken zijn landelijk genormeerd (CITO).
 
De ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied worden gevolgd door middel van Kanvas, het observatiesysteem van Kanjertraining. Binnen Kanvas nemen we in de groepen 3 t/m 8 een sociogram af.
 
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de Leerlijnen ParnasSys, hierin worden de ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied en op de gebieden spel, taal, rekenen en motoriek.

We gebruiken de volgende toetsen en observaties op onze school:
                                                               
Leerlijnen ParnasSys                    
groep 1 en 2
Kanvas  groep 3 t/m 8
Spelling groep 3 t/m 8
Drie Minuten Test (DMT) lezen  groep  3 t/m 8
AVI-lezen   groep 3 t/m 8
Rekenen en wiskunde    groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen   groep 4 t/m 8
 Engels   groep 7 en 8
 Eindtoets     groep 8