School-Ondersteuningsprofiel

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
 
In het kader van de wet Passend Onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio's. Binnen elke regio hebben de gezamenlijke besturen de plicht om te zorgen voor een dekkend aanbod aan onderwijs voor alle kinderen binnen de regio. De schoolbesturen zijn hiertoe vertegenwoordigd in het bestuur van het SWV Passend Onderwijs in de regio. Binnen deze regio dient elke school een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, waarin staat aangegeven op welke wijze de school invulling geeft aan het bieden van passend onderwijs. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en welke de ambities zijn als het gaat om voor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften.  Samengevat geeft het schoolondersteuningsprofiel een antwoord op de volgende vragen:
 
·Wat kunnen we realiseren met ons huidige team?
 
·Wat kunnen we realiseren met ondersteuning van externen?
 
·Wat willen we op termijn kunnen bieden, waarop gaan we ons ontwikkelen?
 
·Voor welke onderwijsbehoeften verwijzen we naar een andere instantie?

·Waarmee kunnen we andere scholen binnen het SWV helpen?

Klik op de afbeelding hieronder voor ons School Ondersteunings Profiel