Leerlingenzorg

Binnen onze school hebben wij veel aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De intern begeleider neemt de coördinatie en organisatie hiervan voor haar rekening.
 
Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is het in de eerste plaats van belang om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. We gebruiken daarvoor verschillende soorten toetsen en observaties. We krijgen daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen ons onderwijs hierop aanpassen.
 
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, stellen de leerkrachten groepsplannen op. Hierin wordt beschreven wat de sterke en zwakke kanten van de leerling zijn, aan welke doelen gewerkt wordt en welke activiteiten ondernomen worden om deze te bereiken. Na een aantal weken wordt dit groepsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
 
Indien nodig stellen wij voor enkele leerlingen die met een eigen leerlijn werken een ontwikkelingsperspectief op. Bekeken wordt op welk niveau we verwachten dat de leerling uitstroomt naar het voortgezet onderwijs en welke doelen de leerling dan tijdens de basisschoolperiode moet behalen.
 
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, worden zij regelmatig besproken tijdens groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en school ondersteuningsteam (SOT) besprekingen. Tijdens deze besprekingen wordt gekeken hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan door hen extra hulp en oefening te bieden met hulp van onze RT-ers of door hen juist meer uitdaging te geven. De extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. We hebben op school remedial teachers en sova-trainers die de leerkrachten hierbij kunnen ondersteunen. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er de Kameleon plusgroep.
 
In een aantal gevallen is het nodig dat een leerling breder in beeld wordt gebracht. In dat geval kunnen wij een intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek aanvragen via het sociaal team bij een orthopedagoog. Soms komen er uit het onderzoek aanwijzingen voor een leer- of gedragsstoornis. Dan verwijst de orthopedagoog door naar een instantie voor professionele hulpverlening.
 
Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externen in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt contact met de logopediste, de kinderfysiotherapeut, ambulant begeleiders van scholen voor speciaal (basis)onderwijs, schoolmaatschappelijk werker, enz. Met elkaar proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen.
 
Wilt u meer weten? U kunt altijd even contact opnemen met de school of met onze IB-ers Lydia Hartog voor de groepen 1 en 2 (lydiah@rehobothschool.nl) of Arma Kroes voor de groepen 3 t/m 8 (armak@rehobothschool.nl)